Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Obowiązek wydawania Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) spoczywa na Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Biuletyn publikowany jest w wersji papierowej oraz zamieszczany jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych. Od 11 czerwca 2007 r., tj. od nowelizacji ustawy p.z.p., zostały zmienione zasady rządzące publikacją ogłoszeń w BZP. Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie publikacja ogłoszeń jest możliwa jedynie w formie elektronicznej poprzez internetowe formularze udostępnione na stronach portalu UZP. Inne formy publikacji nie są już możliwe.

Procedura umieszczania ogłoszenia w BZP
Zamawiający, który chce zamieścić ogłoszenie w BZP musi posiadać login i hasło. Ci z zamawiających, którzy nie posiadają powyższych danych, powinni wystąpić o ich przyznanie. W tym celu zobowiązani są wypełnić odpowiedni formularz, który po podpisaniu przekazują na adres UZP. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż wszystkie loginy i hasła, które zostały przyznane przed 11 czerwca 2007 r. zachowały swoją ważność. Po zalogowaniu się na portalu zamawiający wybrawszy właściwy wzór ogłoszenia, może przystąpić do wypełnienia formularza. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, ogłoszenie należy wysłać. Na adres mailowy, wskazany we wniosku o nadanie loginu i hasła, wysyłane jest wówczas powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią, które zamawiający powinien wydrukować i zachować, jako dowód niezbędny w świetle art. 12 ust. 3 pkt 1 p.z.p..
Aż do nowelizacji ustawy z 4 września 2008 r. zasadą było, że informacje zawarte w ogłoszeniu nie podlegay zmianom w toku postępowania. Zamawiający nie mógł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzać nowych warunków udziału w postępowaniu, w stosunku do tych, które określił w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jednakże, w przypadku, gdy po opublikowaniu ogłoszenia okazało się, że ogłoszenie owo zawiera pewne błędy, wówczas zamawiający mógł, za pośrednictwem drogi elektronicznej, złożyć Prezesowi UZP wniosek o sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie. We wniosku o sprostowanie zobowiązany był wskazać datę zamieszczenia ogłoszenia oraz jego numer, a ponadto wskazać na czym polegał ów błąd. Istotnym pozostawało to, że sprostowanie nie mogło dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Sprostowanie przekazane Prezesowi UZP było niezwłocznie zamieszczane w postaci obwieszczenia w BZP.
Istotne zmiany w powyższym zakresie nastąpiły wraz z wrześniową nowelizacją ustawy. Ustawodawca zezwolił bowiem zamawiającemu wprowadzać zmiany, w tym również zmiany istotne, w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Czynności tej dokonuje zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w tym również gdy zmiana jest istotna (w szczególności gdy dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania) zamawiający zobowiązany jest przedłużyć termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zobowiązany jest zamieścić informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Ustawodawca nie wskazał przy tym, że ma być to strona własna zamawiającego. Zasadnym jest jednak przyjąć, że winna być to ta sama strona internetowa, na której uprzednio zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
Obowiązkowi publikacji w BZP nadal podlegają ogłoszenia w postępowaniach, których wartość jest większa niż 14 000 euro i nie przekracza tzw. progów unijnych. Zamawiający może jednakże zamieścić w Biuletynie ogłoszenie, którego publikacja, ze względu na wartość zamówienia, albo konkursu, nie jest obowiązkowa. Zwrócić należy również uwagę, iż publikacja ogłoszeń o zawarciu umowy w postępowaniach o wartości poniżej 60 000 euro, wszczętych przed 11 czerwca 2007 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenia publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Ustawowym rozwiązaniem, którego zadaniem jest dostosowanie polskiego systemu zamówień publicznych do wymogów prawa wspólnotowego, stało się przekazanie Prezesowi Rady Ministrów określania progów wartości zamówienia, przekroczenie których pociąga za sobą obowiązek publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Przepisy Dyrektyw (2004/17/WE i 2004/18/WE) nałożyły na Komisję Europejską obowiązek przeprowadzania przeglądu i ewentualnie zmiany progów w dwuletnich odstępach. Wyniki powyższego przeglądu Komisja Europejska ogłasza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
19 maja 2006 r. Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Stosownie do powyższego rozporządzenia obowiązek przekazania ogłoszeń dotyczy:
- zamówień na dostawy lub usługi, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza:
  • 137 000 euro – gdy zamawiający jest podmiotem sektora finansów publicznych (z wyłączeniem podsektora samorządowego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) oraz gdy zamawiający jest inną państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  • 211 000 euro – w przypadku pozostałych zamawiających, ale innych niż sektorowi,
  • 422 000 euro – w przypadku zamawiających sektorowych,
- zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej 5 278 000 euro – dla każdego rodzaju zamawiających.
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) jest odpowiedzialny za przygotowywanie, wydawanie i dystrybucję unijnych publikacji, a także za ich katalogowanie i archiwizację. Podstawowym zadaniem Urzędu jest publikacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Officjal Journal of the European Union) w językach wszystkich państw członkowskich Unii. Seria oznaczona symbolem OJ S zawiera ogłoszenia o zamówieniach publicznych, które począwszy od 1998 r. publikowane są jedynie w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ted.publicationes.eu.int/official. Strona TED podlega codziennej aktualizacji danych, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Podkreślić należy, iż ogłoszenie w przedmiocie zamówienia publicznego w całości publikowane jest w języku tego państwa, z którego pochodzi. Dopiero streszczenie istotnych elementów ogłoszenia zamieszczane jest w pozostałych językach Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe może dojść do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi. Wówczas za wiążącą uznaje się treść ogłoszenia oryginalnego, czyli zamieszczonego w rodzimym języku zamawiającego. Publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest dla zamawiającego bezpłatna. Wszelkie koszty związane z publikacją pokrywa Wspólnota Europejska, w praktyce zaś oznacza to, że środki finansowe pochodzą z budżetu UOPWE.
Ogłoszenia publikowane są w terminie 12 dni od ich przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a w przypadku procedur przyspieszonych termin ów wynosi 5 dni. Ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego na stronie internetowej www.simap.europa.eu.
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie ingeruje w treść ogłoszeń. Jednakże w przypadku, gdy zidentyfikuje błąd, wzywa zamawiającego do jego poprawienia, w określonym terminie. Jeżeli zamawiający błędu w wyznaczonym czasie nie usunie, wówczas Urząd publikuje ogłoszenie z błędem, pozostawiając jednak zamawiającemu możliwość dokonania sprostowania. Pomimo, że z przepisów p.z.p. nie wynika wprost możliwość zmodyfikowania ogłoszenia nadesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, to jednak w przypadku niewielkich zmian, czyli takich, które nie dotyczą istotnych cech zamówienia, stosownie do informacji zamieszczonej na stronie www.simap.europa.eu, taka możliwość istnieje. Aby dokonać korekty należy wypełnić stosowny formularz znajdujący się na ww. stronie internetowej.
Ponadto, przewidziana została możliwość zastąpienia wcześniej opublikowanego ogłoszenia. W tym celu należy przekazać nowe ogłoszenie, zaznaczając przy tym w pozycji "inne informacje”, że ogłoszenie owo zastępuje to opublikowane wcześniej.
Do czasu wrześniowej nowelizacji, w przypadku, w którym zamawiający stwierdził błędy polegające na niezgodności treści ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z treścią ogłoszenia przekazanego do publikacji, miał on obowiązek przekazania sprostowania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Wraz z wrześniową nowelizacją ustawy zrezygnowano z pojęcia „niezgodności treści ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z treścią ogłoszenia przekazanego do publikacji”. W obowiązującym stanie prawnym zamawiający może zmienić ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, niezależnie od wystąpienia ewentualnego błędu. W celu dokonania tejże zmiany, przekazuje on Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
Jeżeli natomiast zmiana jest istotna, wszczególności gdy dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, a wartość postępowania jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:
1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego;
2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Zamawiający jest obowiązany udokumentować publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także przechować dowód jego publikacji. Zadość powyższemu obowiązkowi zostanie uczyniona wówczas, gdy zamawiający w przypadku przekazania ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie przechowywał stosowny wydruk z komputera, z którego wiadomość została nadana lub wydruk ze strony, na której wypełniony został właściwy formularz.
Wraz z ww. dowodami publikacji, zamawiający powinien przechowywać również potwierdzenie opublikowania ogłoszenia, które jest przekazywane mu przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
(...)