Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź

W niniejszym przypadku doszło do przejęcia lokalu bez podpisania protokołu odbioru. Nie zmienia to faktu, iż z chwilą wydania rzeczy rozpoczął się bieg terminu rękojmi oraz gwarancji.

Uzasadnienie

Na gruncie przepisów prawa cywilnego, niezależnie od przeniesienia własności, do obowiązków sprzedającego należy także wydanie rzeczy. W niniejszym przypadku doszło do wydania lokalu mieszkalnego, albowiem kupujący przyjął klucz do mieszkania a zatem przejął faktyczne władztwo nad rzeczą.

Powyższe nie jest jednak równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru. Sporządzenie takiego protokołu nie jest wymogiem niezbędnym (jest to czynność jedynie techniczno – informacyjna), niemniej jednak dokument ten stanowi zabezpieczenie interesów obydwu stron umowy kupna-sprzedaży mieszkania i zawiera między innymi szczegółowy opis stanu lokalu w momencie przekazania kluczy i odbioru mieszkania. W niniejszym przypadku doszło więc do przejęcia lokalu bez podpisania protokołu odbioru. Nie zmienia to faktu, iż z chwilą wydania rzeczy rozpoczął się bieg terminu rękojmi oraz gwarancji.

Protokół odbioru jest obowiązkowy przy tzw. umowie deweloperskiej – art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Odbiór lokalu jest nie tylko uprawnieniem, ale także obowiązkiem nabywcy i ma na celu stwierdzenie ewentualnych wad lokalu, a co za tym idzie tego, czy zobowiązanie dewelopera zostało należycie wykonane.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .