Odbywające się w dniach 11-12 lutego 2013 r. spotkanie zainaugurował wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Zgodnie z wymogami unijnymi, każdy projekt spalarniowy musi uzyskać tzw. zezwolenie na inwestycję. W polskim systemie składa się na nie decyzja środowiskowa oraz pozwolenie na budowę. Wiceszef resortu zaznaczył, że w większości przypadków, przy wydawaniu decyzji środowiskowych dla inwestycji z Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ), istnieje konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko (tzw. OOŚ) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. - Prawidłowość przeprowadzenia tej procedury jest warunkiem koniecznym do rozliczenia dotacji unijnej. Dlatego też ważne jest, aby beneficjenci oraz pozostałe instytucje zaangażowane w realizację projektu, dołożyli staranności w przygotowaniu odpowiedniej jakości dokumentacji oraz współpracowali przy identyfikowaniu ewentualnych barier, luk prawnych czy rozbieżnych interpretacji przepisów - podkreślił wiceminister Zdziebło.

W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektów realizowanych w Działaniu 2.1 POIiŚ oraz ich wykonawcy, a także podmioty prowadzące postępowanie administracyjne w zakresie OOŚ, instytucje wdrażające Program, przedstawiciele organizacji ekologicznych i eksperci.

Źródło: www.pois.gov.pl