Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Inwestor planu budowę budynku na działce oznaczonej w planie Mn - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek został usytuowany 4 m od granicy działki. Działka sąsiednia w planie jest oznaczona jako Mn. Zgodnie z ewidencją działka sąsiednia to Ls - lasy.
Czy w takim przypadku przy usytuowaniu budynku należy zachować odległości zawarte w przepisie § 271 ust. 8 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 r.w.t. lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Pojęcie działki budowlanej sformułowane zostało w 2 odrębnych aktach prawnych tj. w:
1. Artykule 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., zgodnie z którym należy przez to rozumieć "nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego", oraz
2. Artykule 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., należy przez to rozumieć "zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce".
Mimo pewnych płaszczyzn zbieżnych, w praktyce na potrzeby lokalizacji obiektów stosuje się definicję działki budowlanej uwzględnionej w ustawie u.p.z.p., która odnosi się bezpośrednio do wymogów realizowania obiektów wynikających m.in. z aktów prawa miejscowego tj. również z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Oznaczenie w ewidencji gruntów nie będzie miało tutaj zatem znaczenia decydującego, a tym samym należy uwzględnić odległość 4 metrów od granicy działki. Przepis § 271 ust. 8 r.w.t. nie będzie miał zatem zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .