Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej służącej do poboru wód podziemnych o głębokości 20 m.

W załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym znalazła się informacja, że studnia wyposażona jest w obudowę z kręgów betonowych, a cała armatura studni (pompa głębinowa, rury wznośne, kolanka, zasuwy itp.) została zdemontowana, gdyż studnia nie była eksploatowana przez ok. 15 lat.


Czy w niniejszej sytuacji możliwym jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, czy też należy przyjąć, że już rozpoczęto likwidację urządzenia wodnego i zastosowanie miał będzie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod.?


Czy przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego koniecznym będzie uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentacji o projekt robót geologicznych oraz decyzję go zatwierdzającą?

Odpowiedź:

W myśl przepisu art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod., do likwidacji urządzeń wodnych przepisy o wykonaniu tych urządzeń stosuje się odpowiednio. Jak już wielokrotnie pisałam, odpowiednie stosowanie przepisu oznacza, że stosujemy go wówczas, gdy w konkretnej sytuacji ma on zastosowanie (w tym przypadku gdy likwidacja urządzenia wodnego w takim samym stopniu jak jego wykonanie kształtuje zasoby wodne lub służy korzystaniu z tych zasobów), lub go nie stosujemy - jeżeli nie ma zastosowania.


Studnia jest specyficznym urządzeniem, bowiem składa się z dwóch elementów: otworu, którego wykonanie i likwidacja podlega przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr. 163, poz.981) oraz z obudowy i oprzyrządowania, które podlega przepisom pr. wod.

Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych, najistotniejsze jest uzyskanie przez właściciela, decyzji właściwego organu administracji geologicznej, na likwidację otworu geologicznego, co będzie wymagało opracowania projektu prac geologicznych i uzyskania decyzji zatwierdzającej ten projekt.

Z zakresu pr. wod. do likwidacji pozostała obudowa studni, zatem w gestii organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest rozważenie czy wyda pozwolenie tylko na likwidację tej obudowy, czy będzie wnikał w problem osprzętu i wydawał decyzją na podstawie przepisu art. 64a pr. wod., mimo że osprzęt ten od wielu lat nie służył już do korzystania z wód i tym samym nie kształtował zasobów wodnych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.