Przetarg powinien zostać zorganizowany nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r., ponieważ 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie przepis dotyczący podlegania przez gminę karze pieniężnej za nie wykonanie obowiązku polegającego na zorganizowaniu przetargu na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W sytuacji, gdy gmina zdecyduje się na zorganizowanie przetargu jedynie na odbieranie odpadów komunalnych, wówczas podmiot odbierający będzie odbierał odpady komunalne i przewoził je do instalacji wskazanych przez gminę. W przypadku gdy gmina posiada własną instalację zakwalifikowaną jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, wówczas w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazuje odbierającemu odpady komunalne tę instalację. W umowie może być określony sposób dokumentowania wykonania tego obowiązku. Natomiast w przypadku posiadania przez gminę instalacji wskazanej jako zastępcza instalacja do obsługi regionu, wówczas odpady komunalne mogą być do niej przekazywane, gdy nie jest możliwe przekazanie odpadów do instalacji regionalnej. Natomiast jeśli gmina nie posiada własnej instalacji i na terenie regionu jest kilka instalacji powinna ją wyłonić w trybie art. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina będzie mogła powołać własną jednostkę organizacyjną do budowy, utrzymania lub eksploatacji regionalnej instalacji, dopiero wówczas gdy zastosowana przez gminę procedura wyłonienia wykonawcy w trybie określonym w art. 3a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakończy się negatywnie. Natomiast jeżeli gmina w chwili wejścia w życie ustawy posiadała własną regionalną instalację zarządzaną przez zakład budżetowy lub rozpoczęła jego budowę, nie ma obowiązku ogłaszania przetargu na utrzymanie i eksploatację swojej instalacji, może ją wykonać i eksploatować w sposób wskazany w ustawie o gospodarce komunalnej.


W przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gmina nie wskazuje takich instalacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłoniony w drodze przetargu sam decyduje do której instalacji przekaże odpady, a więc zarówno zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jak też odpady komunalne odbierane selektywnie.