Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

 
Polski podatnik kupuje produkty gumowe od polskiego producenta i sprzedaje je do Afryki.
Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktury VAT ze stawką 0%?
 
Odpowiedź
Aby dostawa dokonywana przez polskiego producenta opodatkowana była stawką 0%, musi ona stanowić eksport bezpośredni towarów (w uproszczeniu - producent musi być eksporterem towarów). Dostawy towarów składające się na przedmiotową transakcje stanowią dostawy łańcuchowe, jeśli towar wysyłany jest od polskiego producenta bezpośrednio do nabywcy z Afryki.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Są to tzw. dostawy łańcuchowe. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji dostawy towarów stanowią dostawy łańcuchowe, jeśli towar wysyłany jest od polskiego producenta bezpośrednio do nabywcy z Afryki.
Aby dostawa dokonywana przez polskiego producenta opodatkowana była stawką 0%, musi ona stanowić eksport bezpośredni towarów (w uproszczeniu - producent musi być eksporterem towarów), tj. na skutek dokonywanej przez producenta (lub na jego rzecz) dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej dojść musi do potwierdzonego przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej (zob. art. 2 pkt 8 lit. a u.p.t.u.; na zastosowanie stawki 0% pozwala w takim przypadku posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej - zob. art. 41 ust. 6 u.p.t.u.; przykładowy katalog takich dokumentów zawiera art. 41 ust. 6a u.p.t.u.). Uznanie dostawy towarów dokonanej przez producenta za eksport pośredni towarów (który również jest opodatkowany stawką 0%) jest w przedstawionej sytuacji niemożliwe, gdyż eksport pośredni występuje wyłącznie wówczas, gdy wywóz towarów dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz (zob. art. 2 pkt 8 lit. b u.p.t.u.).