Pytanie:
Planujemy rozpoczęcie remontu pomieszczeń RTG. Gdzie należy zgłosić (jakie instytucje powiadomić) taki zamiar, aby zachować wszelkie normy i obowiązujące przepisy.

Odpowiedź:
Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej, którym jest starosta. Jeśli zaś podmiot udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ, a prowadzenie prac remontowych wpłynie na dostępność świadczeń, wymaga to zawiadomienia właściwego oddziału Funduszu.

Uzasadnienie:
Z punktu widzenia przepisów budowlanych w pierwszym rzędzie należy zauważyć, że ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r. - p.b., odróżnia remont obiektu budowalnego od jego przebudowy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a i 8 p.b. przez remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; z kolei przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z wyżej wymienioną definicją remont polega na prowadzeniu robót budowlanych, nie będą więc podlegały wymaganiom dotyczącym remontu prace nie stanowiące takich robót (np. malowanie ścian, zmiana wyłożenia podłóg itp.), mieszczące się w zakresie bieżącej konserwacji pomieszczenia.

Odmienne skutki prawne towarzyszą każdemu w tych rodzajów prac.

Zakładając, że planowane działania rzeczywiście są remontem, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a p.b. wymaga on zgłoszenia organowi budowlanemu, którym jest właściwy miejscowo starosta (art. 82 ust. 2 p.b.).

Nie podlegają one natomiast, przed rozpoczęciem, zgłoszeniu organowi sanitarnemu. Dopiero wówczas, gdyby na skutek remontu zmianie uległy dane będące podstawą wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pracowni rentgenowskiej, koniczne będzie złożenie wniosku o jego zmianę do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 Prawa atomowego 29.11.2000 r..

Niezależnie od tego, jeśli prowadzenie remontu związane będzie z czasowym zaprzestaniem działania pracowni rtg, podmiot leczniczy udziela zaś świadczeń w tym zakresie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, konieczne będzie zawiadomienie oddziału wojewódzkiego NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem - § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 8.09.2015 r.. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami