Nowelizacja zwalnia osoby ubezpieczone pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
 
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.