Przy organizacji festynu w mieście na zlecenie inwestora wykonano scenę o konstrukcji stalowej, na której będą występować goście. Scena ta została postawiona w parku na okres tymczasowy, kilka godzin po zakończeniu festynu zostanie rozebrana.


Czy w takim przypadku organizator imprezy powinien dokonać zgłoszenia postawienia takiej sceny jako obiektu tymczasowego?

Czy organ nadzoru budowlanego może skontrolować taką scenę tzn. sprawdzić, czy jest w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo jej użytkowania?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć "obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe".

W świetle tego przepisu należy stwierdzić, że przenośna scena na festyn jest tymczasowym obiektem budowlanym. Jest to bowiem budowla o przeznaczeniu rozrywkowym do czasowego użytkowania w danym miejscu. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Zaś na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. budowa tymczasowego obiektu wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Mając ponadto na uwadze fakt, że organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem pr. bud. (art. 81 ust. 1 pkt 1 pr. bud.) niezależnie od tego czy dotyczy to tymczasowych czy stałych obiektów budowlanych – organ nadzoru budowlanego ma prawo skontrolować stan techniczny wykonanej tymczasowej sceny.