Z uwagi na inne klasy opisanych dróg na wstępie należy przeanalizować system prawny wynikający z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) - dalej u.d.p. W art. 2 u.d.p. dokonano podziału dróg ze względu na ich funkcje w sieci drogowej, na następujące kategorie: drogi krajowe (stanowiące własność Skarbu Państwa), drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (stanowiące własność właściwego samorządu województwa, powiatu i gminy). Natomiast podział dróg na klasy, ze względów funkcjonalno-technicznych, wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - dalej r.w.t.d.p. W regulacji tej wymieniono m.in. autostrady (oznaczone symbolem „A”) oraz drogi lokalne (oznaczone symbolem „L”). Należy zauważyć, iż zgodnie z § 4 ust. 2 r.w.t.d.p., drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu u.d.p., powinny mieć odpowiednie parametry techniczne i użytkowe. Powołane r.w.t.d.p. generalnie określa rodzaje urządzeń do powierzchniowego odwadniania pasa drogowego oraz ich wymiary, w tym m.in. w zależności od klasy drogi. Ponadto, precyzuje w jakich sytuacjach jest dopuszczone odprowadzanie wód odpadowych do kanalizacji, a kiedy do rowu przydrożnego, a także przypadki kiedy jest wymagane oczyszczenie tych wód przed wprowadzeniem do środowiska, również biorąc pod uwagę istniejące klasy dróg. Analiza omawianych regulacji wskazuje na to, że nie istnieje zakaz łączenia oraz wspólnego odprowadzania do środowiska wód opadowych odprowadzanych z systemów powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego autostrady oraz drogi lokalnej.

Jednakże rozważając opisany przypadek, należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., wody opadowe wprowadzane do środowiska w sposób zorganizowany, pochodzące z określonych zanieczyszczonych powierzchni o utwardzonej nawierzchni (w których wymieniono także drogi bez względu na ich klasę) zostały zakwalifikowane do kategorii ścieków. Zatem zarówno wody opadowe zebrane systemami z drogi lokalnej, jak i z trasy szybkiego ruchu, będą taką właśnie kategorią ścieków. Oznacza to, że przed wprowadzeniem do środowiska ścieki te powinny spełniać odpowiednie wymaganie jakościowe. W kwestii tej decydujące będą przepisy § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z.

Ewa Piętowska