Nowelizacja podpisana przez Prezydenta to jeden z elementów rządowego programu „Praca dla więźniów”, którego realizacja została przewidziana na lata 2016-2023. Głównym celem tej nowelizacji jest podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania więźniów. Obecnie kwota ta wynosi 20%, a po wejściu w życie nowych przepisów będzie stanowiła 35% wartości wynagrodzenia osób pozbawionych wolności. Jednakże ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych, którego podstawą obliczenia są wynagrodzenia przysługujące za okresy przed dniem wejścia w życie ustawy zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie 20%. Dlatego też przedsiębiorcy występujący o wypłatę ryczałtu będą zobowiązani do ujęcia w odrębnych wnioskach wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym więźniom za okresy sprzed dnia wejścia w życie nowelizacji oraz wynagrodzeń przysługujących za okresy od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Ponadto zgodnie z przepisami zmieniającymi zawartymi w podpisanej ustawie środki z Funduszu mogą być przeznaczane nie tylko na zadania związane z resocjalizacją skazanych, ale także na finansowanie wszelkich zadań związanych z szeroko pojętym wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
 
 
 
Źródło: www.prezydent.pl