Pytanie:
Czy jednemu przedsiębiorcy można wydać dwa zezwolenia na transport odpadów?

Odpowiedź:
Co do zasady, nie mogą w obrocie prawnym funkcjonować dwie decyzje dotyczące tego samego przedmiotu i tego samego podmiotu. Nie ma zatem możliwości wydania dwóch zezwoleń na transport odpadów jednemu przedsiębiorcy.

Zezwolenie na transport odpadów obowiązuje na terenie całego kraju. Zatem, gdyby organ wydał temu samemu przedsiębiorcy dwa zezwolenia, to jedna z tych decyzji byłaby decyzją nieważną i musiałaby zostać unieważniona, zgodnie z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., bowiem byłaby decyzją dotyczącą sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

Uzasadnienie:
Zezwolenie może zostać zmienione, np. rozszerzone o nowe kody odpadów, które będą transportowane (ale w tym celu nie wydaje się drugiej decyzji).

Zezwolenia wydane na podstawie ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach są ważne do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałka województwa - art. 233 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami