Taką formę interpretacji prawa proponuje Konfederacja Lewiatan w stanowisku do projektu zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prace nad ustawą właśnie się rozpoczęły w Sejmie. Są prowadzone przez połączone dwie komisje: Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie planują zakończenie prac do 23 kwietnia.- Pozytywnie oceniamy projekt ustawy. Uważamy, jednak, że wdrożenie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), które zakończy się nowelizacją prawa ochrony środowiska i wydaniem przez Ministerstwo Środowiska pakietu rozporządzeń, nie wyjaśni wszystkich wątpliwości związanych z interpretacją przepisów. Szczegółowe kwestie rozstrzygane będą na poziomie wojewódzkim, przez marszałków. Stąd postulujemy właśnie utworzenie specjalnej platformy internetowej - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.
Jak zauważa, po wejściu w życie ustawy wdrażającej przepisy dyrektywy IED, rozpocznie się też lawinowo proces zmian pozwoleń zintegrowanych. Obowiązki z tym związane to ogromne obciążenie dla prowadzących instalacje oraz dla urzędów marszałkowskich odpowiadających za wydawanie i zmiany pozwoleń. Pojawia się więc obawa czy obecne zasoby kadrowe w urzędach umożliwią sprawną i efektywną pracę nad zmianami pozwoleń i zagwarantują skuteczne wdrożenie przepisów dyrektywy do 1 stycznia 2016 r.
W przypadku przedsiębiorców występujących o zmianę pozwolenia ze względu na nowe warunki eksploatacji instalacji przed wejściem w życie nowej ustawy (tj. wg zasad określonych w obowiązującej ustawie) długotrwały proces rozpatrywania wniosków wydłużyłby się o kolejne miesiące, kiedy zgodnie z nową ustawą należałoby uzupełniać wnioski o nowe wymagania. - To z kolei uniemożliwiałoby planowe uruchomienie nowych/zmodernizowanych instalacji (często poprawiających stan środowiska) i podważałoby zasadę stabilności i przewidywalności prawa - czytamy w opinii. Dlatego, aby zapewnić stabilne warunki funkcjonowania instalacji Lewiatan postuluje zachowanie dotychczasowych warunków wydawania pozwoleń w sprawach już rozpoczętych, aby bezzasadnie nie przedłużać procesu ich wydawania.