Odpowiedź: pracownik, który na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne, z tytułu wykonywanej równocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uzasadnienie: pracownik oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym - art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 6 pkt 1, art. 11 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. Ubezpieczony, który jednocześnie spełnia warunki do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stosunku pracy i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlega tym ubezpieczeniom tylko jako pracownik, o ile podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia (art. 9 ust. 1 i 1a u.s.u.s.). Jeżeli bowiem podstawa wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, pozarolnicza działalność gospodarcza również stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (za wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego, które jest dla przedsiębiorcy dobrowolne). Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe zarówno z tytułu stosunku pracy, jak i z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Na wyżej przedstawione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu nie ma znaczenia, że pracownik wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy, z którym wiąże go stosunek pracy (tj. na rzecz pracodawcy wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej czynności inne niż te, które wykonuje w ramach stosunku pracy). Tym samym pracownik, który na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne, z tytułu wykonywanej równocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego