Odpowiedź: w 2015 r. podatnika będą obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalej r.k.
Uzasadnienie: świadczenie usług fotograficznych nie zostało wymienione w § 4 r.k., jako świadczenie, które obligatoryjnie (bez względu na limit obrotów) objęte jest w 2015 r. i latach kolejnych obowiązkiem ewidencjonowania.
Oznacza to, co do zasady, że jeżeli do końca 2014 r. podatnik nie utraci prawa do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, to zwolnienie to (ze względu na limit obrotów) będzie mógł stosować w 2015 r. Podatnik w takim przypadku będzie uprawniony do zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 r.k. W myśl wskazanych przepisów zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym (czyli w roku 2014) kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.
Jeżeli przedsiębiorca dopiero w 2015 r. zamierza rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fotograficznych na rzecz osób fizycznych, wówczas zwolnienie stosowane będzie na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 r.k. Zwolnienie obejmuje podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Podatnik powinien jednak zwrócić uwagę, iż obowiązek stosowania kasy pojawi się z chwilą gdy zostanie sprzedane (sporadycznie, bądź nawet i jednorazowo) wyposażenie zakładu fotograficznego w postaci sprzętu fotograficznego. Stosownie do § 4 pkt 1 lit. j r.k. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku dostawy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1).