1. Informacje przekazywane konsumentowi

Obowiązujące od roku przepisy dotyczące praw konsumenta regulują także obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan wysuwają się liczne obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców zawierających umowy przez Internet, czyli – jak mówi ustawa – na odległość.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) cechach świadczenia, czyli o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,

3) adresach, tj.:

• adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,

• adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż powyższy adres,

4) cenie lub wynagrodzeniu za świadczenia oraz kosztach porozumiewania się na odległość - chodzi łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami; natomiast:

• gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,

• a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności.

Jeżeli koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – przedsiębiorca informuje również o tych kosztach.

Sprawdź, jak założyć sklep internetowy

5) sposobie i terminie zapłaty oraz wykonania prawa odstąpienia, a także dodatkowych kosztach

- w tym przypadku chodzi o informację dotyczące:

• sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji,

• sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy (zasadniczo konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów), a także wzorze formularza odstąpienia od umowy (wzór ten określa załącznik nr 2 do ustawy),

• kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument (w odniesieniu do umów zawieranych na odległość dotyczy to kosztów zwrotu rzeczy, jeśli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą),

• wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy,

• obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów (chodzi o obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy), jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy (chodzi o rozpoczęcie wykonywania usługi na żądanie konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy).

Uwaga!

Informacji powyższych w zakresie sposobu i terminu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, kosztu zwrotu i obowiązku zapłaty uzasadnionych kosztów, można udzielić przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do ustawy). Doręczenie konsumentowi pouczenia w tej formie oznacza spełnienie obowiązków informacyjnych w tym zakresie.

6) braku prawa odstąpienia od umowy:

• braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy (przepis ten szczegółowo określa 13 przyczyn wystąpienia takiego braku) lub

• okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

7) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,

8) gwarancjach, pozasądowych sposobach dochodzenia oraz o kodeksie dobrych praktyk, chodzi o informację o:

• istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

• możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

• kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim (kodeks dobrych praktyk to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych)

9) czasie trwania umowy oraz zobowiązań konsumenta:

• czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,

• minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,

10) treściach cyfrowych:

• funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

• mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

Warto pamiętać, że informacje stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

Przedsiębiorca ma obowiązek:

• udzielić konsumentowi wymienionych wyżej informacji utrwalonych na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem,

• udzielić tych informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

Wspomniany wyżej trwały nośnik, to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

(...)