Jakie są ograniczenia co do maksymalnej kwoty miesięcznej lub rocznej która może stanowić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zadeklarowaną przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Czytaj: Ulgi w składkach ZUS uratują przedsiębiorców

Odpowiedź: roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorcy nie może przekraczać kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń, co do wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy.

Uzasadnienie: stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) - dalej u.s.u.s., roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób podlegających tym ubezpieczeniom obowiązkowo bądź dobrowolnie, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2015 r. - 118 770,00 zł).  Z art. 19 ust. 5 u.s.u.s. wynika, że istota tego ograniczenia wyraża się w tym, że płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

Czytaj: Małe składki ZUS dla przedsiębiorcy tylko przez 24 miesiące

 Jeżeli zatem suma kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym osiągnie kwotę odpowiadającą trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zobowiązany jest on zaprzestać opłacania składek na przedmiotowe ubezpieczenia. Jakkolwiek podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, zgodnie z art. 20 ust. 2 u.s.u.s. do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe nie stosuje się ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na marginesie wypada dodać, że ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stosuje się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Omawiane ograniczenie stosuje się natomiast przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe podlega jednak innemu ograniczeniu. Mianowicie podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - co wynika z art. 20 ust. 3 u.s.u.s. - nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2015 r. - 9897,50  zł). Ponieważ przedsiębiorca podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu przedmiotowe ograniczenie dotyczy również niego. Jedynie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy nie podlega żadnych ograniczeniom.