Odpowiedź: osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą może – w zależności, z którym rodzajem działalności wykonywana czynność jest związana – posługiwać się dwiema pieczątkami wskazującymi na przedmiot działalności, np. na jednej określenie pensjonat a na drugiej usługi ubezpieczeniowe i księgowe. Przedsiębiorca winien pamiętać przy tym o tym, aby na każdej z nich znalazły się obowiązkowo jego imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 
Uzasadnienie: jak wynika z art. 431 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c., przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca działa pod firmą (art. 432 k.c.).
Przepis art. 434 k.c. wskazuje z kolei, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.
Nie wyklucza to oczywiście włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących np. na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych dowolnie obranych określeń. Innymi słowy, firma – to oznaczenie przedsiębiorcy.
Z kolei dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze określa art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.
W pkt 3 ww. przepisu wskazano, że faktura winna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.
Jak wynika z powyższego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo powinna podawać w fakturach swoje imię i nazwisko, czyli firmę. Dodatkowo może podawać inne dane, które wskazują na rodzaj prowadzonej działalności, np. pensjonat czy usługi ubezpieczeniowe i księgowe itp. W treści faktury można dodatkowo podać nazwę handlową.
Faktem również jest, że osoba fizyczna może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. Oznacza to, że jedna osoba fizyczna nie może mieć dwóch wpisów w CEIDG, tzn. nie może mieć zarejestrowanych dwóch działalności gospodarczych. Jedna osoba fizyczna może natomiast prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać w jej ramach różne rodzaje działalności (różne PKD).

W takiej sytuacji przedsiębiorca prowadzący działalność w dwóch różnych zakresach może posługiwać się obydwoma wskazanymi w pytaniu nazwami. Winien przy tym pamiętać, aby na pieczątkach znalazły się obowiązkowo imię i nazwisko przedsiębiorcy. Tego bowiem wymaga art. 106 ust. 1 u.p.t.u. Natomiast może używać zamiennie, tj. w zależności, z którym rodzajem działalności wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności. Może to zrobić poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych usług). Takie działanie jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.