Odpowiedź: przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, może wykonywać pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia, ale w takim przypadku sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z wykonywaniem pracy na podstawie umowy zlecenia będzie natomiast wiązał się obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Uzasadnienie: obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. Nie dotyczy to jednak tych osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, które posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty lub inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 6 u.s.u.s.). Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 6a u.s.u.s., jest również objęta obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, o ile nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia - art. 66 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 u.s.u.s. oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e u.ś.o.z.). Tym samym, jeżeli przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczą z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem podejmie pracę na podstawie umowy zlecenia, ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie podlegał jako zleceniobiorca. Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem uważa się osobę fizyczną sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (art. 4 pkt 17 u.s.u.s.). Wymóg sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem sprawia, że osoba, która swoje dziecko posłała do przedszkola, nie może być traktowana jako osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego