Odpowiedź: zmiany należy dokonać składając wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie: stosownie do postanowień art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1314), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą składają zgłoszenie rejestracyjne albo zgłoszenie aktualizacyjne w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej.
Jak z kolei wynika z art. 19b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), odpowiednie zgłoszenia rejestracyjne i aktualizacyjne do ZUS, urzędu statystycznego oraz do urzędu skarbowego składa się do sądu rejestrowanego wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w KRS. Przy czym w sytuacji gdy wniosek dotyczy jedynie zmian danych objętych wpisem do KRS nie ma potrzeby składania druków do ww. urzędów.
Uwzględniając przytoczone regulacje, zauważyć należy, iż aktualnie wszelkie formalności związane ze zmianą danych rejestrowych przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do KRS załatwia się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KRS. W oparciu o złożony w ten sposób wniosek (wraz ze stosownymi załącznikami) sąd rejestrowy dokona zmiany wpisu oraz prześle stosowne informacje aktualizacyjne do właściwych urzędów.