Wójt gminy nałożył na spółkę kare pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania, dotyczącego odbierania odpadów komunalnych, za IV kwartał 2012 r.

W odwołaniu od tej decyzji spółka stwierdziła, że nie była zobowiązana składać sprawozdania, gdyż w tym okresie nie odbierała odpadów komunalnych.

SKO utrzymało w mocy decyzję wójta.

Organ wyjaśnił, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, to każdy przedsiębiorąca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta gminy. Skoro zaś spółka była wpisana do tego rejestru, to była zobowiązana do składania sprawozdań.

Spółka poskarżyła się do sądu administracyjnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

NSA wyjaśnił, iż zmiana tekstu prawnego dokonana ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, polegająca na tym, że w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodano zapis, stanowiący o obowiązku składania tak zwanych sprawozdań zerowych przez podmioty, które w okresie sprawozdawczym nie odbierały na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ma charakter normatywny.

Oznacza to, że przed wejściem w życie wskazanej nowelizacji (przed 1 lutego 2015 r.) przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie nakładały na podmioty, które w okresie sprawozdawczym nie odbierały na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obowiązku składania sprawozdania – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 29 grudnia 2016 r., sygn. akt II OSK 866/15, prawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów