Pytanie:
Czy przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki typu singletrack podlega zgłoszeniu?
Zakres robót obejmuje przebudowę tras rowerowych po istniejących drogach i ścieżkach przebiegających przez tereny leśne, w ciągu dróg gminnych. Ponadto obejmuje głównie wykonanie koryt pod warstwę konstrukcyjną lub wyrównanie istniejących dróg, traktów i ścieżek, utwardzenie tras na szerokości 1 m (mieszanka mineralna), wykonanie poręczy drewnianych. Na ścieżce zostaną ustawione urządzenia terenowe tj. znaki na deskach drewnianych, szykany drewniane, oznakowania wjazdu. Docelowa szerokość nie przekroczy 1 m.

Odpowiedź:
Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg wymagają dokonania jedynie zgłoszenia.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie zaś z art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przebudowa drogi oznacza wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Jak wskazuje się w pytaniu planowane roboty budowlane nie spowodują żadnej zmiany wymiarów i granic pasa drogowego.

Tak więc kwalifikacja planowanych robót przez autora pytania jako przebudowy istniejącej drogi jest trafna. W rezultacie należy stwierdzić, iż w świetle art. 29 ust. 2 pkt 12 pr. bud. uzyskania pozwolenia na budowę nie wymagają roboty budowlane polegające na przebudowie dróg. Roboty te po myśli art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud. wymagają dokonania jedynie zgłoszenia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów