Pytanie:
Czy osoba sprawdzająca projekt w danej branży ma obowiązek sprawdzić zakres uprawnień projektanta?

Czy sprawdzenie projektu polega na sprawdzeniu poprawności i zgodności z normami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonania projektu budowlanego?

W jakim zakresie główny projektant (wiodący) albo architekt odpowiada za prawidłowy dobór (w zakresie uprawnień) projektantów i sprawdzających?

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud., Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Jak można zauważyć, występuje tu jedna osoba projektanta, na którą ustawa nakłada obowiązek dokonania sprawdzenia projektu budowlanego.

W przepisie art. 20 ust. 1 pkt 1a pr. bud. do obowiązków projektanta zaliczono zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Zatem projektantem, w rozumieniu pr. bud. jest osoba, która czuwa nad wykonaniem całego projektu budowlanego (art. 20 ust. 1 pr. bud. – cały) i jego sprawdzeniem (art. 20 ust. 2 pr. bud.), a więc i tym, czy osoby, które brały udział w powyższych procesach – sporządzania i sprawdzania projektu wykazywały się odpowiednimi uprawnieniami i przynależnością do właściwych organów samorządu zawodowego – i za to ponosi odpowiedzialność.

Generalnie, jak wykazano powyżej sprawdzenie obejmuje ocenę opracowania pod kątem zgodności z przepisami (stosowanie norm nie jest obowiązkowe, chyba że przepis stanowi inaczej). Jeżeli sprawdzający dostrzega inne nieprawidłowości, np. nieuzasadnione koszty, wynikające z przyjętych rozwiązań, to dla własnej renomy oraz zgodności postępowania z Kodeksem etyki zawodowej, powinien o tym poinformować w protokole sprawdzenia (pomijam kwestię poświadczania nieprawdy, bo ta podlega odpowiedzialności karnej).

Należy również pamiętać, że pr. bud. nie wskazuje specjalności, w której projektant ma wykazywać się uprawnieniami budowlanymi, oznacza to, że funkcję taką może sprawować każda osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami