KPOŚK jest dokumentem strategicznym, służącym wypełnieniu zapisów Traktatu akcesyjnego w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG. W Programie oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM większej od 2 000) w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie Program został tak skonstruowany, aby poprzez budowę/ modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych w poszczególnych okresach przejściowych (do końca 2005, 2010, 2013, 2015 r.), wypełniać stopniowo wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym dot. wdrażania w Polsce dyrektywy 91/271/EWG.

Dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą niezbędnym jest łączne spełnienie poniższych warunków:
1. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.
2. Wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania dyrektywy odnośnie wtórnego oczyszczania.
3. Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

Opublikowany projekt sprawozdania przedstawia zakres zrealizowanych inwestycji w latach 2010-2011 oraz ich wpływ na osiągniecie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG. Sprawozdania z poszczególnych województw, na podstawie których został opracowany, zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji w aglomeracjach o RLM większej od 2 000 ujętych w KPOŚK.

Przedstawione dane wskazują, że przewidziany w Traktacie Akcesyjnym stopień redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych wynoszący 86% nie został uzyskany. W 2011 roku redukcja wyniosła 76%. Jest to spowodowane niedostatecznym wyposażeniem aglomeracji w sieć kanalizacyjną (w dalszym ciągu ponad 6 milionów mieszkańców aglomeracji wymaga skanalizowania). Nie bez znaczenia pozostaje fakt związany z przesunięciami na lata następne niektórych inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków.

Pełna treść projektu sprawozdania dostępna jest na stronie resortu środowiska.