Projekt nowej ustawy o odpadach już w Sejmie

29 maja wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o odpadach. Projekt dotyczy określenia zasad postępowania z odpadami, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ze względu na konieczność wprowadzenia wielu zmian w dotychczasowych przepisach, przygotowano projekt nowej ustawy, rezygnując z nowelizacji dotychczasowej. Nowa regulacja zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Nadrzędnym celem projektowanych przepisów jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.

Do projektu ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczas funkcjonujące definicje istotnie zmieniono. Chodzi np. o terminy: odzysk, recykling, unieszkodliwienie odpadów, magazynowanie odpadów. Z kolei definicja „odpadów” jest zgodna z brzmieniem przyjętym bezpośrednio w dyrektywie 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej.

W projekcie zaproponowano przepis, który stanowi realizację zasady „zanieczyszczający płaci” i „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”. Wyraźnie wskazano, że koszty gospodarowania odpadami ponoszone są przez pierwotnego ich wytwórcę oraz przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. Powinno to zapobiegać ich powstawaniu.

Projekt został przekazany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.premier.gov.pl, www.sejm.gov.pl, stan z dnia 5 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 5 czerwca 2012 r.