Całkowity budżet programu LIFE na poziomie UE na lata 2014-2020 to ponad 3,4 mld euro. Środki te będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów:

1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska,

2. Działania na rzecz klimatu, w którym wspierane będą inicjatywy dotyczące łagodzenia i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu.

Beneficjentami programu, podobnie jak w latach 2007-2013, mogą być podmioty zarejestrowane na obszarze Unii Europejskiej. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem Komisji Europejskiej, już w II kwartale 2014 r. rozpocznie się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków publikowane będą na stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl