Pieniądze z programu KAWKA przeznaczane są na konkretne działania, takie jak: rozbudowa sieci ciepłowniczej, termomodernizacja budynków wielorodzinnych, zastępowanie starych pieców nowymi, bardziej oszczędnymi i przyjaznymi środowisku, a także instalacja kolektorów słonecznych. Dodatkowe działania przewidują zmniejszanie emisji generowanych przez transport miejski (m.in. poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach, czy budowa stacji zasilania dla pojazdów elektrycznych) oraz działania edukacyjne, uświadamiające z jak istotnym problemem mamy do czynienia.

NFOŚiGW przekaże wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej łącznie 160 mln złotych na udzielanie dotacji. Te kwoty będą mogły pokryć do 90% kosztów dotowanych działań. W kolejnych latach udział dotacji w kosztach kwalifikowanych realizowanych przedsięwzięć nie będzie już tak wysoki, w związku z czym szczególnie warto aplikować o środki w tegorocznej edycji.

O dotacje mogą ubiegać się miasta powyżej 10 tys. mieszkańców i uzdrowiska, w których normy poziomu zanieczyszczeń powietrza zostały przekroczone.

(www.mos.gov.pl)