Nowe przepisy zwiększają kontrolę nad produktami ubocznymu, a także pozwoleniami zintegrowanymi, tzw. BAT.  Zgodnie z obowiązującym prawem, jako produkt uboczny można określić pozostałość procesu produkcyjnego, która nie jest odpadem. Produkt uboczny musi spełniać pewne warunki, np. dana substancja lub przedmiot nie mogą być szkodliwe dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi.

Po zmianie przepisów marszałek przy wydawaniu decyzji będzie musiał każdorazowo zasięgać opinii WIOŚ. Jeżeli inspekcja wyda negatywną opinię, marszałek województwa nie będzie mógł uznać danego produktu czy substancji za produkt uboczny. W przypadku pozytywnej opinii, marszałek będzie miał dowolność. Od opinii WIOŚ nie będzie też przysługiwać zażalenie. Odwołać się będzie można natomiast od negatywnej decyzji marszałka.

Zgodnie z ustawą pozytywna decyzja marszałka wydawana będzie na okres nie dłuższy niż 10 lat. Dotychczasowe decyzje ws. uznania jakiegoś przedmiotu bądź substancji za produkt uboczny wygasną po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów.