Są oni zobowiązani do złożenia sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju oraz o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Ponadto składają oni sprawozdanie dotyczące wysokości należnej opłaty produktowej.

Sprawozdania z gospodarki odpadami są źródłem informacji na podstawie, których można wprowadzać systemowe zmiany w tym zakresie w Polsce. Informacje te służą m.in. do przygotowania planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań przekazywanych przez Polskę Unii Europejskiej, które stanowią dowód wywiązywania się naszego kraju ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedkładają one Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju. Sprawozdania te (za okres od 1 lipca do 31 grudnia) przedsiębiorcy powinni złożyć do 15 marca br.

Źródło: www.mos.gov.pl