Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Inwestor planuje rozbudowę istniejącego obiektu o przeszklone werandy. Jednak po zsumowaniu z powierzchnią istniejącego obiektu, wskaźnik powierzchni zabudowy wychodzi zbyt duży. Aby móc zrealizować założenie konieczna będzie zmiana planu miejscowego.


Ile maksymalnie może trwać procedura zmiany?


Czy inwestor zostanie przez gminę obciążony kosztami zmiany mpzp?

Odpowiedź

Przepisy prawa regulujące procedurę uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie określają terminu, w jakim należy zakończyć całą procedurę. Z uwagi na kilkanaście etapów, które muszą być obligatoryjnie dochowane, procedura taka trwa zwykle wiele miesięcy.

Ponieważ plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego o charakterze powszechnie obowiązującym, zarówno koszty jego sporządzenia, jak i zmiany, obciążają gminę, a nie właścicieli nieruchomości położonych na danym terenie. Należy jednakże podkreślić, że plany miejscowe są co do zasady uchwalane i zmienianie z inicjatywy samej gminy, a nie poszczególnych indywidualnych inwestorów. Dlatego też jest mało prawdopodobne, by gmina na wniosek inwestora przystąpiła do zmiany planu miejscowego.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .