Podmioty uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą sporządzać tylko te osoby, które mają odpowiednie uprawnienia.
Zgodnie z art. 8 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
a nadto:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo
b) odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, albo
c) ukończyła, nie mniej niż roczne, studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Oznacza to, że uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej można nabyć na trzy sposoby.

Po pierwsze – można nabyć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Osoby takie zwolnione są z obowiązku odbywania szkolenia oraz zdawania egzaminu przed ministrem budownictwa. Sam fakt posiadania ww. uprawnień daje możliwość zarejestrowania się w rejestrze audytorów energetycznych oraz opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Po drugie – można odbyć szkolenie opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104). Szkolenie takie powinno się składać zarówno z części teoretycznej jak również części praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 8 godzin. Szkolenie powinno kończyć się samodzielnym sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Po zakończeniu szkolenia należy z wynikiem pozytywnym złożyć egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Przepisy określają maksymalną wysokość opłat za szkolenie oraz za egzamin. Kurs uprawniający do przystąpienia do egzaminu nie może kosztować więcej niż 70%, a sam egzamin - więcej niż 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym ich przeprowadzenie.

Postępowanie egzaminacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie postępowania egzaminacyjnego sprawdza się, czy kandydat spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, tzn. czy posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czy ukończył studia magisterskie, czy nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, oraz czy posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa powyżej.

Drugi etap postępowania egzaminacyjnego, składa się z części pisemnej oraz z części praktycznej. Część pisemna będzie miała formę testu jednokrotnego wyboru. Test będzie się składał się z 80 pytań i będzie trwał 120 minut. Część pisemna egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie egzaminu, którego zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. Nr 17, poz. 104). Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części pisemnej egzaminu. Część praktyczną egzaminu uznaje się za zakończoną z wynikiem pozytywnym w przypadku poprawnego sporządzenia przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej w przewidzianym czasie 180 minut.
Osoby, które spełniają wymagania do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej mogą wystąpić o umieszczenie ich w odpowiednim „rejestrze audytorów energetycznych” prowadzonym w formie elektronicznej przez jeden z departamentów ministra właściwego do spraw budownictwa.
(...)