Nowe przepisy uchwalono przede wszystkim w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Powołane zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które będzie zarządzać ogromnym majątkiem. W skład Wód Polskich wchodzić będą cztery do tej pory odrębne instytucje: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Nowa struktura organów

Od 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi co do zasady będzie zajmował się jeden podmiot: Wody Polskie. Wiele kompetencji i zadań zostanie przydzielonych jednostkom organizacyjnym i organom wyróżnianym w ramach jego struktury. Niemniej istotną rolę w zakresie zarządzania wodami będą odgrywać też minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Od 1 stycznia w tym obszarze osłabiona zostanie natomiast pozycja organów jednostek samorządu terytorialnego, co widać chociażby na przykładzie pozwoleń wodnoprawnych. Więcej >>>


Instytucja oceny wodnoprawnej

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie reglamentacji korzystania z wód. W myśl ustawy reglamentacja ta ma być realizowana w ramach tzw. zgód wodnoprawnych, które obejmują w szczególności:

  • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
  • i wydanie oceny wodnoprawnej.

Zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne to rozwiązania znane i funkcjonujące w polskim porządku prawnym, zupełną nowością jest natomiast ocena wodnoprawna. W praktyce jest to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia wodnoprawnego czy innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska, której uzyskanie jest wymagane przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko wodne. Więcej >>>
 

 Nowe Prawo wodne >>>

Sankcje za naruszenie wymogów

Pobór wód (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) bez pozwolenia wodnoprawnego lub z jego naruszeniem wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia tzw. opłat podwyższonych. Wysokość opłat podwyższonych zależeć będzie od tego, czy podmiot działa bez wymaganego pozwolenia czy też z przekroczeniem jego warunków

Warto także zwrócić uwagę na nową sankcję za brak pozwolenia wodnoprawnego. W takim przypadku Wody Polskie będą mogły wydać decyzję o zakazie korzystania z wód przez dany zakład. Co istotne, organy będą zobowiązane nadawać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Więcej >>>

Czy "stare" pozwolenia wodnoprawne tracą ważność?

Ustawodawca nie wprowadził co do zasady obowiązku uzyskiwania nowych pozwoleń wodnoprawnych w miejsce pozwoleń wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Pozwolenia wodnoprawne wydane na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów zachowają moc także po wejściu w życie nowego Prawa wodnego z kilkoma wyjątkami. Więcej >>>