Czy wpisanie w zgłoszeniu planowanego terminu zakończenia robót jest wiążące?


Czy wystarczy rozpocząć zgłoszone roboty przed upływem 2 lat (jak w art. 30 ust. 5 pr. bud.), a ich zakończenie nie jest określone w pr. bud.?

Czy oznaczałoby to, że roboty te można prowadzić "w nieskończoność"?

Odpowiedź

Prawo inwestora do wykonywania robót budowlanych określonych w skutecznie dokonanym zgłoszeniu nie wygasa, jeżeli zostały one rozpoczęte przed upływem 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonywania określonych robót budowlanych nie wymaga określenia terminu ich zakończenia. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a art. 30 ust. 5 pr. bud. stanowi, że do wykonywania robót budowlanych, objętych zgłoszeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Powołane artykuły określają więc jedynie początkowy termin rozpoczęcia robót budowlanych, który ma być zachowany, aby zgłoszenie nie straciło mocy obowiązującej, nie było intencją ustawodawcy, aby inwestor planując konkretne roboty budowane wiążąco deklarował termin ich zakończenia.

Mając na uwadze zasadę ogólną wyrażoną w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, a pr. bud. nie zawiera przepisu mówiącego o obowiązku wskazania przez inwestora terminu zakończenia robót budowlanych objętych zgłoszeniem, brak jest podstaw do uznania, że sukcesywna ich realizacja stanowi naruszenie tych przepisów.