Odpowiedź: w przypadku gdy pracodawca wypłaca nie później niż 10 grudnia wynagrodzenie za listopad, które z uwagi na rozkład czasu pracy jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, powstanie obowiązek wypłaty wyrównania do wynagrodzenia minimalnego.
Wyrównanie powinno być wypłacone pracownikowi miesięcznie razem z wypłatą wynagrodzenia (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – dalej u.m.w.p.).
 
Uzasadnienie: na podstawie przepisów art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry określonym terminie. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia powinien być ustalony w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Postanowienia przepisów wewnątrzzakładowych powinny być zgodne z przepisami kodeksu pracy, na podstawie których wypłaty wynagrodzenia dokonuje się z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, ale nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 k.p.). Termin wypłaty wynagrodzenia ma związek z tym, ze wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Powyższe oznacza, ze nie zawsze wynagrodzenie jest wypłacane w miesiącu, za który jest należne.
Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu jest niższe od wynagrodzenia minimalnego z powodu rozkładu czasu pracy pracownika lub terminu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia, wynagrodzenie należy uzupełnić do wysokości minimalnej (art. 7 ust. 1 u.m.w.p.).
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 u.m.w.p.). Do wynagrodzeń osobowych GUS zaliczył między innymi wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za staż pracy oraz inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe.
A zatem gdyby pracodawca wypłacając w terminie do 10-go grudnia wynagrodzenie za listopad wypłacił pracownikowi również premię i suma wynagrodzenia zasadniczego i premii nie byłaby mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę wypłata wyrównania do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie byłaby konieczna. Jeśli jednak pracodawca wypłaca nie później niż 10 grudnia wynagrodzenie za listopad, które z uwagi na rozkład czasu pracy jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym powstanie obowiązek wypłaty wyrównania.
Wyrównanie powinno być wypłacone pracownikowi miesięcznie razem z wypłatą wynagrodzenia (art. 7 ust. 2 u.m.w.p.). W przypadku pracowników, których wynagrodzenie zostało ustalone w stawkach godzinowych wyrównanie wypłacane jest za każdą godzinę pracy (art. 7 ust. 3 u.m.w.p.). Wysokość wyrównania oblicza się przez:
- podzielenie kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy,
- następnie od tak ustalonej stawki godzinowej odejmuje się stawkę godzinową jaką uzyskał pracownik za pracę w danym miesiącu,
- różnica pomnożona prze ilość godzin do przepracowania w danym miesiącu stanowi kwotę wyrównania.
Przykład
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym jest wynagradzany według stawki godzinowej wynoszącej 10 zł za jedną godzinę pracy. W listopadzie zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik przepracował 150 godzin i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1500 zł.
Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę:
1680 zł : 144 godziny (wymiar czasu pracy przypadający do przepracowania w listopadzie) = 11,6666 zł
1500 zł : 144 godziny = 10,4166 zł
11,67 zł – 10,42 zł = 1,25 zł
1,25 zł x 144 godziny = 180 zł – kwota wyrównania w listopadzie
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego.