Odpowiedź: w opisanym przykładzie praca w sobotę przypada w dzień, który normalnie powinien być dniem wolnym pracownika. Jedyną przewidzianą przez przepisy prawa pracy formą rekompensaty pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest udzielenie pracownikowi innego dnia wolnego, w terminie z nim uzgodnionym.

Uzasadnienie: praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie stanowi, co do zasady, pracy w godzinach nadliczbowych. Jest po prostu pracą w dniu, który miał być dla pracownika wolny od pracy. Rozróżnienie to ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia zasad rekompensaty pracy w dniu wolnym.

Rekompensatę za pracę w dniu wolnym reguluje art. 1513 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zgodnie bowiem z tym przepisem, pracownikowi, który ze względu na szczególne okoliczności wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. W zamian za pracę w takim dniu (np. w wolną sobotę) pracodawca ma zatem obowiązek wyznaczyć pracownikowi cały dzień wolny od pracy, bez względu na liczbę przepracowanych godzin w tym dniu.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego