Odpowiedź:
Spadkobierca może, na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego na rzecz nieżyjącego inwestora, realizować roboty budowlane i dokończyć inwestycję.

Uzasadnienie:
Stosownie do treści art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – dalej k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, zaś stwierdzenie jego nabycia przez spadkobiercę następuje w drodze postanowienia sądu na wniosek osoby mającej w tym interes albo na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza na zasadach określonych w przepisach odrębnych – zob. art. 1025 § 1 k.c. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z dnia 10 lutego 2009 r., I OSK 329/08, CBOSA w prawie publicznym generalnie obowiązującą regułą jest, że uprawnienia i obowiązki mają charakter osobisty. Od tej reguły art. 30 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. wprowadza wyjątek stanowiąc "w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni". Po zakończeniu postępowania administracyjnego nie wygasa reguła następstwa prawnego, które należy wyprowadzić z regulacji materialnoprawnej prawa administracyjnego w związku z przepisami prawa cywilnego".

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wyrażany jest również pogląd, że jeśli legalnie prowadzony proces inwestycyjny nie może zostać zakończony wobec śmierci dotychczasowego inwestora, nie wygasa reguła następstwa prawnego. W takim wypadku należy wyprowadzić ją z regulacji materialnoprawnej prawa administracyjnego - art. 28 k.p.a. w zw. z art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. w takim sensie, że ten ostatni przepis prawa materialnego kreuje zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest zbywalna), w związku z przepisami prawa cywilnego, w szczególności art. 922 § 1 k.c. – zob. wyrok WSA z dnia 16 kwietnia 2013 r., II SA/Wr 108/13, CBOSA. W dalszej części uzasadnienia Sąd wskazał, że w przypadku śmierci inwestora uprawnienie do zakończenia budowy przechodzi na spadkobierców inwestora. Wstępują oni bowiem w prawa i obowiązki spadkodawcy także z decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uprawnienia wynikające z pozwolenia na budowę są związane z nieruchomością, nie zaś wyłącznie z osobą uprawnionego. W konsekwencji, nie ma potrzeby wszczynania przez spadkobierców/wnioskodawców odrębnego postępowania administracyjnego, którego celem miałoby być przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na ich rzecz, a następnie wydawania przez organ administracji budowlanej decyzji określonej w art. 40 pr. bud.

W związku z powyższym spadkobierca, który wstąpił w prawa i obowiązki spadkodawcy (inwestora) w zakresie uprawnień wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę może wystąpić o wydanie mu dziennika budowy i rozpocząć realizację inwestycji 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami