Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:

Zakład A otrzymał w 2013 r. pozwolenie wodnoprawne na przejście telekomunikacyjną linią kablową przez wodę powierzchniową płynącą. Jednak zakład A nie będzie realizował inwestycji. Inwestycję będzie realizował zakład B. Zakład A i B to spółki akcyjne. Ponadto, zakład A posiada 75% udziałów w spółce B. Czy zakład B może być w ten sposób następcą prawnym zakładu A i przejąć prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod.?


Odpowiedź:
W opisanym przypadku zakład B nie jest następcą prawnym zakładu A i nie może przejąć praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 134 ust. 1 pr. wod.

Uzasadnienie:
Następcą prawnym zakładu jest podmiot, który wstępuje w prawa i obowiązki zakładu na podstawie jego faktycznego przejęcia, np. zakupu czy umowy dzierżawy lub w wyniku przekształceń spółek prawa handlowego. I tylko taki następca może skorzystać z delegacji prawnej art. 134 ust. 1 pr. wod. W przedmiotowym przypadku mamy dwie różne spółki powiązane kapitałowo. Zakład A, który otrzymał w 2013 r. pozwolenie wodnoprawne, nie został przejęty przez zakład B po uzyskaniu przez niego pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli zakład B musi samodzielnie z jakichś przyczyn realizować tę inwestycję, to musi również wystąpić o nowe pozwolenie wodnoprawne. 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.