Czyją własnością jest rurociąg odprowadzający wodę z objętych pozwoleniem wodnoprawnym stawów rybnych do rzeki?

Niniejszy rurociąg przebiega przez działkę będącą współwłasnością użytkownika stawów i kilku osób fizycznych.


Odpowiedź:

Stosownie do przepisu art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, zatem udzielone pozwolenie wodnoprawne nie wiąże się z prawem własności przedmiotowego rurociągu.
 

W obowiązującym stanie prawnym własność przedmiotowego rurociągu wynika z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w myśl której urządzenia trwale związane z gruntem stanowią część składową gruntu, a zatem stanowią własność właścicieli gruntów.


Uwagi:
Jeżeli ten rurociąg służy wyłącznie do odprowadzania wód ze stawów, to nie ulega wątpliwości, że jest on nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem stawów, i że musiał być wykonany łącznie z budową stawów i powinien stanowić własność właściciela stawów. Gdyby rurociąg ten był wykonywany obecnie, właściciel stawów nie mógłby go wykonać, nie posiadając prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdyż obowiązek złożenia takiego oświadczenia wynika z przepis art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - dalej pr. bud. Z pytania nie wynika, kiedy przedmiotowe stawy i rurociąg były wykonywane, jaki był wówczas stan prawny tych gruntów, czy ówczesny inwestor miał zawarte niezbędne umowy, czy może zmiany własnościowe nastąpiły już w terminie późniejszym. Dopiero sprawdzenie w tym zakresie niezbędnych dokumentów pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie.