Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy możliwe jest udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okresowe zatrzymanie wody w rowie za pomocą istniejącej zastawki (piętrzenie) na potrzeby istniejących stawów rybnych w sytuacji, gdy strony postępowania nie godzą się na piętrzenie całoroczne?

W pozwoleniu wodnoprawnym wydanym w sprawie wskazane będą okresy, kiedy woda będzie zatrzymana (piętrzona) zgodnie z zapisem wniosku w sprawie i operatu wodnoprawnego.

Odpowiedź:


Sprzeciwy stron postępowania nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie prowadzonego postępowania każda ze stron ma prawo złożyć swoje zastrzeżenia i uwagi w odniesieniu do propozycji zawartych w złożonym wniosku i operacie wodnoprawnym.
 

Organ ma obowiązek rozpatrzyć zgłaszane uwagi i gdyby projektowane zatrzymywanie wody w rowie miało szkodliwie oddziaływać na tereny przylegle, udzielając pozwolenia wodnoprawnego, ma prawo, na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., nałożyć na wnioskodawcę określone obowiązki (np. opuszczania poziomu wody w wyznaczonych okresach w celu przeprowadzenia konkretnych prac) lub na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 7a pr. wod., obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom (np. drenażu).


Zwracam uwagę, że rowy lokalizowane są na terenie płaskim, zatem w rowie nie można piętrzyć wody, można ją wyłącznie zatrzymać. Piętrzenie wody jest możliwe w cieku naturalnym, który płynie doliną, ale wówczas nie jest to rów, nawet gdyby w wyniku wykonanych robót utracił wygląd cieku naturalnego i nosił nazwę rowu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.