Czy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest punktem do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, o którym mowa w przepisie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)?


Na podstawie tego przepisu, biorąc pod uwagę przepis art. 29 ust. 3 pr. bud., można wskazać, że budowa punktu, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W wyniku nowelizacji § 3 ust. 1 pkt 81 uzyskał brzmienie punkty do zbierania i przeładunku złomu.


Czy na podstawie wprowadzenia tej nowelizacji przepisu można dowodzić, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź

Dla oceny, czy dane zamierzenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy nie decydujące są przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud.


Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28 pr. bud. roboty budowlane, czyli budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają pozwolenia na budowę. Artykuł 29 pr. bud. przewiduje wyjątki od tej zasady wskazując jakie rodzaje robót budowlanych nie wymagają pozwolenia na budowę.


Niektóre spośród robót wymienionych w tym przepisie nie będą wymagały jakichkolwiek czynności, niektóre natomiast, na mocy art. 30 pr. bud. będą wymagały zgłoszenia. Artykuł 29 ust. 3 pr. bud. przewiduje jednak, że (niezależnie od wcześniejszej treści tego przepisu) pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś.


Nie oznacza to zatem, że o tym, czy dla danej inwestycji będzie wymagane pozwolenie na budowę czy nie decyduje treść rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Powołany przepis oznacza, że nawet jeżeli zgodnie z prawem budowlanym dane roboty nie wymagają pozwolenia na budowę, to jeżeli wymagają oceny oddziaływania na środowisko lub oceny na obszar Natura 2000, to wówczas będą jednak wymagały pozwolenia na budowę. W przedmiotowym przypadku, jeżeli obiekty składające się na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowią obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego i nie zostały wymienione w art. 29 ust. 1 lub 2 pr. bud., będą zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud. wymagać pozwolenia na budowę.


W takiej sytuacji okoliczność wyłączenia tego typu obiektów z zakresu rozporządzenia pozostaje bez wpływu na obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Inaczej natomiast sytuacja by się kształtowała, gdyby dany obiekt zgodnie z art. 29 ust. 1 lub 2 pr. bud. nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę. Wówczas wyłączenie tego obiektu z zakresu przedsięwzięć kwalifikowanych oznaczałoby, że nie ma ryzyka wymogu pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 ust. 3 pr. bud.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .