Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Co może zrobić wspólnota mieszkaniowa, jeżeli z powodu niskiego ciśnienia na podaniu w lokalach nie można zapewnić odpowiedniego ciśnienia wody?


W jaki sposób udowodnić, iż przyczyną zbyt niskiego ciśnienia wody w budynku jest zbyt małe ciśnienie na podaniu?

Odpowiedź


Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – dalej u.o.z. stanowią jedynie, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków (art. 5 ust. 1 u.o.z.).


Jednocześnie ustawa ta nie precyzuje pojęcia "odpowiednie ciśnienie" i nie odsyła do innych aktów prawnych lub wprost do norm, które mogą mieć w tym zakresie zastosowanie. Wydaje się zatem, że odpowiednie ciśnienie wody powinno zostać określone w treści samej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.


Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 u.o.z. dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zaś umowa ta – stosownie do treści art. 6 ust. 3 pkt 1 u.o.z. – powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia.

Co do zasady można stwierdzić, że ciśnienie odpowiednie to takie ciśnienie, które umożliwia dostarczenie wody do danego odbiorcy. W przypadku jeśli jest ono zbyt niskie dostarczanie wody w ogóle nie jest możliwe, a co za tym idzie dochodzi do naruszenia zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą. Jest to stan obiektywny, który nie wymaga skomplikowanego dowodzenia. Znacznie bardziej skomplikowane jest natomiast stwierdzenie, czy wina leży w tym przypadku po stronie przedsiębiorstwa czy też po stronie wspólnoty.

Nieodzowna w takim przypadku jest ekspertyza biegłego rzeczoznawcy, który jednocześnie mógłby wskazać na normy techniczne (znajdujące się poza zakresem analizy prawnej) wskazujące na ciśnienie, które powinno zostać zapewnione przez dostawcę usług tj. przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, zweryfikować ciśnienie faktycznie w tej sprawie zapewnione i stwierdzić, czy w tych warunkach umowa o dostarczanie wody przez przedsiębiorcę nie jest naruszona.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .