Jaka norma to reguluje?

Odpowiedź


Zagadnienia związane z interpretacją i stosowaniem tzw. Polskich Norm nie są przedmiotem analizy prawnej I znajdują się – jako zagadnienia o charakterze technicznym – poza zakresem niniejszego opracowania oraz informacji formułowanych w zakresie udzielanych opinii odnoszących się do szeroko rozumianego prawa budowlanego.

Pamiętać należy, że system norm technicznych nie jest w żaden sposób spójny z systemem prawa powszechnie obowiązującego w skład którego wchodzą konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. W związku z tym, że przepisy nie wskazują bezpośrednio i jednoznacznie na jedną normę mającą zastosowanie w tym przypadku, to trudno jest – szczególnie z perspektywy prawnika – dokonać analizy, która umożliwiłaby tego rodzaju wskazanie.


Miarodajna jak się wydaje w takich sytuacjach wydaje się być definicja powierzchni użytkowej sformułowana w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którą powierzchnia użytkowa budynku lub jego części jest to powierzchnię mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych (za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe). Należy jednak mieć świadomość, że w praktyce pomiary tego typu dokonywane są na podstawie norm, co jak podkreślono wyżej, powinno być przedmiotem odrębnej analizy technicznej.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .