W art. 228 Prawa ochrony środowiska wymieniono, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku wszczynającego postępowanie kompensacyjne.

Zatem postępowanie kompensacyjne jest wszczynane na podstawie odrębnego wniosku składanego już po wszczęciu postępowania w przedmiocie pozwolenia emisyjnego. Oznacza to, że konieczność jego przeprowadzenia będzie konkretyzowała się po wszczęciu postępowania, w sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania dowodowego zostanie ustalone, że na danym terenie zostały przekroczone standardy jakości powietrza.Jeżeli zatem podmiot zainteresowany uzyskaniem pozwolenia emisyjnego nie będzie zainteresowany przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego (z którym wiążą się pośrednio znaczące koszty), to co do zasady powinien znajdować zastosowanie art. 225 ust. 6 Prawa ochrony środowiska zgodnie, z którym wydanie pozwolenia nie może spowodować zwiększenia zagrożenia zdrowia ludzi, a zatem jeżeli takie przesłanki wystąpią, a podmiot korzystający nie będzie chciał przeprowadzić postępowania kompensacyjnego, to powinno to skutkować wydaniem decyzji odmownych. 
Więcej >>>