Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

 

Czy jest możliwe wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedniemu właścicielowi - rolnikowi, który uzyskał decyzję o warunkach zabudowy, dysponuje nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego - a następnie przepisanie decyzji na obecnego właściciela?

Odpowiedź

Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę oraz postępowanie w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę są to odrębne postępowania, prowadzone tylko na wniosek inwestora. W każdym z nich, właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej nie może odmówić wydania decyzji zgodnej ze złożonym wnioskiem, o ile spełnione są wymagania kolejno z art. 35 ust. 1 i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud., oraz warunki wskazane w art. 40 pr. bud. Jak wynika z art. 3 pkt 11 pr. bud., umowa o charakterze obligacyjnym (zobowiązaniowym) daje inwestorowi (tu poprzedniemu właścicielowi) tytuł prawny do wykonywania robót budowlanych na cudzej nieruchomości, przez co może on złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, wymagane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Orzecznictwo sądowo-administracyjne wskazuje dodatkowo, że zgoda właściciela nieruchomości upoważniająca inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane winna być sformułowana w sposób jednoznaczny i nie może być dorozumiana (por. np. tezę wyroku NSA z dnia 23 września 2010 r., II OSK 1395/09).


Również stosownie do brzmienia art. 40 pr. bud. organ administracji nie może odmówić zmiany adresata decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli spełnione zostaną wskazane w nim warunki, tj. wnioskodawca przedłożył: zgodę strony, na rzecz której pozwolenie zostało wydane, do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu; oświadczenie osoby, na rzecz której ma być przeniesione pozwolenie na budowę, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; oświadczenie osoby, na rzecz której ma być przeniesione pozwolenie na budowę, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu na budowę. Na tym etapie właściwy organ nie ma podstaw do weryfikowania jakichkolwiek innych przesłanek, w tym tych dotyczących osoby wnioskodawcy – por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 stycznia 2008 r., II SA/Kr 884/05, w którym sąd uzasadnia, że "posiadanie statusu rolnika posiadającego nieruchomości rolne na określonym terenie nie stanowi warunku pozwolenia na budowę, a jedynie warunek jego uzyskania".
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .