Czy w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy zakładami o przejęciu pracownika dotychczasowy pracodawca wystawia świadectwo pracy?
Jeżeli tak, to co należy wpisać w pozycji "rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku"?
 
Odpowiedź: jeżeli zawarcie porozumienia o przejęciu pracownika wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą (i zawarciem nowej umowy z nowym pracodawcą), to dotychczasowy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy.
 
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Odrębne zasady dotyczą wydawania świadectwa pracy za okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych - jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11k.p.).

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy powstaje więc w razie ustania zatrudnienia - w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, lub w razie upływu 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów terminowych (jeżeli w tym czasie trwa umowa na czas określony, z wydaniem świadectwa należy poczekać do jej rozwiązania).

Jeżeli więc zawarcie porozumienia o przejęciu pracownika wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą (i zawarciem nowej umowy z nowym pracodawcą), to dotychczasowy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy. W punkcie dotyczącym trybu rozwiązania stosunku pracy należy wskazać jeden z trybów określonych w art. 30 § 1 k.p. (np. jeżeli umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron, należy wskazać ten tryb i art. 30 § 1 pkt 1 k.p. jako podstawę prawną).

Należy dodać, że w przypadku uregulowanym w art. 231 k.p., tj. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, nowy pracodawca staję się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W takiej sytuacji do przejęcia pracowników dochodzi automatycznie, bez konieczności rozwiązywania dotychczasowych i zawierania nowych umów o pracę.