W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Dotacje udzielone będą ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz ze środków udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Wnioski można składać do 30 marca 2012 r., a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakładce: Konkursy.


Źródło: www.wfosigw-gda.pl