Zgodnie z art. 17 Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) kraje członkowskie UE przekazują co 6 lat do Komisji Europejskiej sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zebrała dane niezbędne do sporządzenia przedmiotowego raportu za lata 2007-2012 i wprowadziła je do specjalnego narzędzia przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Dane te zostały zebrane z różnych jednostek administracji centralnej i regionalnej odpowiedzialnej za ochronę przyrody, w tym z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych oraz urzędów morskich. Następnie dane te zagregowano w odpowiedni sposób na potrzeby sprawozdawczości.

EEA ma teraz 4 tygodnie na rewizję przesłanego raportu i przekazanie Polsce swoich ewentualnych uwag. Następnie Polska będzie zobowiązana odnieść się do tych uwag i w razie potrzeby uzupełnić raport w ciągu dalszych 6 tygodni.