- Państwa Grupy Wyszehradzkiej mają podobne problemy i podobne stanowiska dotyczące zagadnień środowiskowych – tych o znaczeniu globalnym, jak i tych regionalnych. Zależy nam na skutecznym działaniu, przy uwzględnieniu specyficznych warunków każdego kraju Wspólnoty. Uzgodnienie wspólnego stanowiska np. w sprawie ochrony klimatu pozwoli nam skutecznie prezentować je na forum unijnym. Między innymi dlatego dla Polski współpraca dotycząca ochrony środowiska w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wzmocnienie porozumienia i spójności wewnątrz grupy ma bardzo istotne znaczenie - dzięki niemu możemy skuteczniej działać. Dla Polski współpraca V4 jest też kluczowa w przygotowaniach do prezydencji w Radzie UE- podkreślił Minister Janusz Zaleski.

Kraje V4 podejmą wspólne działania w celu uzgodnienia zasad określenia udziału poszczególnych stron w finansowaniu, wskazując na konieczność wypracowania właściwej struktury udziału poszczególnych źródeł (publiczne, prywatne), a także rodzaju instrumentów finansowania projektów adaptacyjnych i mitygacyjnych (pożyczki, dotacje, gwarancje, szkolenia, stypendia). Struktura ta będzie odzwierciedlać doświadczenia finansowania „Fast Start Finance” - wspierającego działania związane z ochroną klimatu w krajach rozwijających się w latach 2010-2012. „Fast Start Finance” jest ważnym krokiem w kierunku ustanowienia systemu pomocy długofalowej.
Przedstawiciele Polski, Słowacji, Czech i Węgier zgodzili się, że należy jak najszybciej rozpocząć pracę nad 7 Programem na rzecz Środowiska, który powinien objąć kwestie związane z efektywnym korzystaniem z zasobów naturalnych, włączyć ochronę różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych, wody, adaptacji do zmian klimatycznych (w tym ochrony przeciwpowodziowej). Ministrowie zgodzili się, że Program powinien zostać przyjęty jeszcze przed zakończeniem negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych.
Za kluczowane uznano także działania na rzecz poprawy jakości powietrza, szczególnie związane z ograniczeniem emisji pyłów.