Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316). W 2002 roku zostały wprowadzone zmiany do klasyfikacji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego (Dz. U. Nr 18, poz. 170) i zastąpiła Klasyfikację Obiektów Budowlanych wprowadzoną zarządzeniem Prezesa GUS z dnia 25 października 1989 r. Materiałem źródłowym do opracowania PKOB była europejska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC) zgodna z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach, tj.

 • sekcji,
 • działów,
 • grup
 • klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC. PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas. W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach:

 • "Budynki"
 • "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej".

W ramach tych sekcji obiekty rozróżniane są zgodnie z projektem technicznym wynikającym ze specjalnej funkcji konstrukcji (np. budynki handlowe, konstrukcje drogowe, budowle wodne, kanalizacje). Dla budynków, pierwszym kryterium klasyfikacyjnym jest charakter budynku - mieszkalny lub niemieszkalny.

O zaliczeniu obiektu do obiektów inżynierii lądowej i wodnej decyduje przeznaczenie i związana z tym konstrukcja. Za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle pojedynczy obiekt budowlany (np. budynek, drogę, linie przesyłowe itp.). W niektórych przypadkach jednostkę klasyfikacyjną stanowi nieruchomość rozpatrywana jako kompleks obiektów budowlanych. W przypadku kompleksowych obiektów budowlanych, składających się z kilku budynków, każdy budynek powinien być klasyfikowany jako samodzielna jednostka. Natomiast w przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów (np. budynek mieszkalny będący jednocześnie hotelem i biurem) klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem.PKOB służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego.


Klasyfikacja ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego między różnymi poziomami organizacyjnymi, np.:

 • między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą,
 • między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie, w zakresie:
  • określania i analizy wielkości i struktury potrzeb,
  • planowania i bilansowania zadań i środków,
  • opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz technicznoekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp.,
  • stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy ustalaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Właściwa klasyfikacja obiektu budowlanego jest ważna już na etapie planowania inwestycji z uwagi na:

 • rodzaj zezwoleń jakie należy uzyskać do rozpoczęcia procesu budowy,
 • rodzaj wymaganych uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji inwestycji,
 • a także z uwagi na sposób odbioru i warunki eksploatacji zrealizowanego obiektu budowlanego.

Klasyfikacja obiektu budowlanego, którego roboty budowlane dotyczą przesądza także o zastosowaniu właściwej wysokości stawki VAT, np. daje możliwość zastosowania preferencyjnej 8% stawki VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego.

Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>